• Reglementen | Camerabewaking

 • Inleiding
  Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van leden en bezoekers van het complex van V.V. Foreholte. Het cameratoezicht vindt plaats in de gangen van het kleedkamergebouw.

  Artikel 1. Doel van het cameratoezicht
  - Het doel van cameratoezicht is het beschermen c.q. het voorkomen van vandalisme en van diefstal, van eigendommen van V.V. Foreholte almede van haar bezoekers.

  Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden
  - Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van V.V. Foreholte.

  - De veiligheidsmedewerker binnen V.V. Foreholte is een lid van de vereniging die door het bestuur benoemd is als veiligheidsmedewerker. Deze medewerker valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Facilitaire Zaken.

  - De veiligheidsmedewerker draagt er zorg voor, dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig zo snel mogelijk hersteld.

  - De veiligheidsmedewerker draagt er zorg voor, dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit i.v.m. een calamiteit is veiliggesteld.

  - De veiligheidsmedewerker van V.V. Foreholte stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde, hetzij hulpdiensten of het bestuur van V.V. Foreholte.

  - De veiligheidsmedewerker van V.V. Foreholte is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 4 en 5.

  - Het technisch beheer en onderhoud van het camerasysteem valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Facilitaire Zaken.

  Artikel 3. Privacy van bezoekers en personeel
  - Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

  - V.V. Foreholte kondigt, middels informatie bij de ingang van het complex en kantine, aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt. Bezoekers gaan met het betreden van het complex en kantine akkoord met het maken van beeldopnames.

  Artikel 4. Inzage in opgenomen beeldmateriaal
  - Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht.

  - In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden, dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur.

  - Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van V.V. Foreholte, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.

  - De veiligheidsmedewerker van V.V. Foreholte beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen.

  - Het bestuur van V.V. Foreholte op aangeven van de veiligheidsmedewerker beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.

  - Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt in de bestuurskamer van V.V. Foreholte onder aanwezigheid van de veiligheidsmedewerker. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de veiligheidsmedewerker, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden getoond.

  - Personen die inzage in beeldmateriaal krijgen, tekenen een inzageverklaring.

  Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
  - Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen.

  - De veiligheidsmedewerker van V.V. Foreholte beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt door hem gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  - Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt, indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.

  - De politiefunctionaris dient bij overdracht van eventueel beeldmateriaal zich bij de veiligheidsmedewerker van V.V. Foreholte te legitimeren.

  - De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.

  Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging
  - Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale opnamerecorder. Aan deze recorder zijn zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt op het complex en in de kantine van V.V. Foreholte.

  - De recorders staan opgesteld in voor publiek afgesloten ruimtes, die alleen toegankelijk zijn voor personeel van het bedrijf dat in opdracht van V.V. Foreholte het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.

  - De recorders overschrijven automatisch na 7 dagen het beeldmateriaal.

  - Het beeldmateriaal kan worden ingezien door de veiligheidsmedewerker van V.V. Foreholte. Het is niet de intentie van V.V. Foreholte om dit daadwerkelijk te doen. Dit zal in principe alleen plaatsvinden als er een melding heeft plaatsgevonden van: - inbraak; - vermissing en/of diefstal van geld en/of goederen; - vernieling en/of vandalisme.

  Artikel 7. Informatieverstrekking
  - Dit protocol zal V.V. Foreholte via haar website ter beschikking stellen.

  Artikel 8. Klachten
  - Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van V.V. Foreholte.
  - Wanneer er in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de betrokkene besluiten klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het CBP.

  Hoofdbestuur V.V. Foreholte, september 2016