• Reglementen | Gedragsregels

 • Bij Foreholte zorgen we met elkaar voor een veilige omgeving en een prettige sfeer. Toch gaat er in het vuur van het spel wel een enkele keer iets mis. Daarom hebben we gedragsregels vastgesteld. Vanzelfsprekend gelden deze regels zowel bij uit- als thuiswedstrijden.

  Wij beoefenen onze sport vanuit 5 basiswaarden: Plezier, Respect, Burgerschap, Betrokkenheid en Sportiviteit. Elke basiswaarde is bij ons vertaald naar een aantal concrete afspraken.

  Het voordeel van gedragsregels is dat alle betrokkenen bij v.v. Foreholte elkaar kunnen aanspreken op deze regels. Er is moed voor nodig om elkaar op deze regels te wijzen. Maar als het lukt, dan maken wij onze club nóg leuker en nóg sportiever!

  Het Bestuur v.v. Foreholte

 • Gedragsregels

 • GEDRAGSREGELS

  A.Plezier
  ● Wij presteren niet ten koste van plezier.
  ● Wij lachen met elkaar en niet om elkaar.
  ● Wij praten met elkaar en niet over elkaar.
  ● Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen.

  B. Respect
  ● Wij onthouden ons in en buiten het veld van onbehoorlijk taalgebruik.
  ● Wij realiseren ons dat schelden kwetsend is voor anderen.
  ● Wij onthouden ons van racistische of discriminerende opmerkingen en uitingen.
  ● Wij zijn zuinig op andermans eigendom.
  ● Wij accepteren de leiding van ons elftal.
  ● Wij gedragen ons bij uitwedstrijden als gast.
  ● Wij gedragen ons als gastheer bij thuiswedstrijden.
  ● Wij hebben een hekel aan pestgedrag.
  ● Wij blijven beleefd op digitale/sociale media
  ● Wij plaatsen geen kwetsende of ongepaste foto’s of filmpjes op sociale media.

  C. Burgerschap
  ● Wij houden ons aan de Nederlandse wet-en regelgeving.
  ● Wij houden ons aan het Verenigingsstatuut van v.v. Foreholte.
  ● Wij onthouden ons van machtsmisbruik, ongewenste (sexuele) omgangsvormen en intimidatie.
  ● Wij erkennen het belang van vrijwilligerswerk voor de vereniging en dragen daaraan bij.
  ● Wij als ouders, bestuurders, leiders, trainers, coaches, coördinatoren en alle andere vrijwilligers geven een voorbeeld in gedrag naar spelers en naar elkaar. Wij hebben nadrukkelijk ook een taak bij het naleven van waarden en normen.

  D. Betrokkenheid
  ● Wij zijn op tijd voor de trainingen en wedstrijden.
  ● Wij melden ons tijdig af wanneer we verhinderd zijn.
  ● Wij, als ouders, zijn bereid te rijden naar uitwedstrijden.
  ● Wij zijn bereid om de wedstrijdkleding te wassen.
  ● Wij betalen op tijd onze contributie.

  E. Sportiviteit
  ● Wij accepteren het gezag van de scheidsrechter, wij gaan niet in discussie.
  ● Wij gedragen ons correct langs de lijn en hebben geen verbale bemoeienis met de wedstrijdleiding en/of trainer(s).
  ● Wij blesseren de tegenstander niet opzettelijk.
  ● Wij vertonen geen agressief gedrag.

  KLEEDKAMERREGELS

  ● Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon en droog achter gelaten wordt.
  ● De teamleider, trainer en/of aanvoerder controleert of de kleedkamer schoon is.
  ● In de kleedkamer blijft men van ander mans spullen af.
  ● Voetbalschoenen moeten buiten schoongemaakt worden.
  ● Er mag geen glaswerk meegenomen worden in de kleedkamer.
  ● Geluid dient beperkt te worden, er mag geen overlast zijn.
  ● Roken is ten strengste verboden.
  ● Indien een of meerdere personen de regels overtreden is dat geen reden om dit ook te doen. Je meldt het aan je leider, trainer of coach.
  ● De kleedkamers moeten uiterlijk 1 uur na na trainingen en wedstrijden leeg en schoon zijn.
  ● Het gebruik van alcoholische dranken in de kleedkamers is verboden.

  HUISREGELS

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of in plastic bekers op het afgesloten terras.
  3. Vanwege de aanwezige jeugd wordt er vóór 12.00 uur geen alcoholhoudende drank geschonken.
  4.Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  a. Personen jonger dan 18 jaar (legitimatieplicht).
  b. Personen die op verzoek van barvrijwilligers geen legitimatie kunnen overhandigen.
  c. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
  d. Personen die aan het verkeer gaan deelnemen met meer dan het toegestane promillage alcohol.
  5. Bij een thuiswedstrijd van het 1e elftal wordt voor en tijdens de wedstrijd alleen in plastic geschonken.
  6. Conform de wet mag er in de kantine niet gerookt worden.
  7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende barvrijwilliger of aanwezig bestuurslid uit de kantine verwijderd.
  8. Het bestuur houdt zich het recht voor personen die zich niet aan de huisregels houden uit de kantine te (laten) verwijderen.

  REGLEMENT KLEDINGPLAN

  1. Ieder spelend jeugdlid in de lettergroepen A t/m F van v.v. Foreholte is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
  2. Dit kledingplan voorziet in shirts, korte broeken en keepersets (hierna gezamenlijk te noemen de kleding) en teamtassen.
  3. De kousen maken geen onderdeel uit van de kleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is daarbij wel verplicht tot het dragen van kousen zoals is weergegeven in de clublijn van v.v. Foreholte.
  4. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de kleding.
  5. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de jaarlijkse eigen bijdrage voor het kledingplan. Indien de contributie niet tijdig is betaald dan kan het betreffende lid niet beschikken over de kleding en zal dit lid mede om die reden niet speelgerechtigd zijn.
  6. De kleding is niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maken onderdeel uit van een totale set kleding voor een specifiek team, waarvoor door de kledingcommissie van v.v. Foreholte een teamtas ter beschikking wordt gesteld.
  7. De kleding en teamtassen blijven te allen tijde eigendom van v.v. Foreholte.
  8. Het is deelnemers niet toegestaan de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen en/of rugnummers.
  9. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden.
  10. De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan de kleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.
  11. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een teamtas met voor dat betreffende team voldoende kleding (shirts en korte broeken). De uitgifte van de kleding door de kledingcommissie wordt gedaan aan de leider van het team, waarbij de leider een bevestiging tekent voor het ontvangen van de kleding van zijn team.
  12. Alle kleding van een betreffend team blijft te allen tijde bij elkaar in de teamtas van dat betreffende team. Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de leider van het andere team dat er een tenue voor deze meespelende speler beschikbaar is.
  13. De kleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het wasvoorschrift door (ouders van) een speler uit het betreffende team.
  14. De afschrijving van de kleding is minimaal 3 jaar.
  15. De kledingcommissie van v.v. Foreholte is verantwoordelijk voor de representativiteit van de kleding en tijdige vervanging.
  16. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie.De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.
  17. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 16 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.
  18. Ruilen van de kleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden.
  19. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de kleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie, waarbij de kledingcommissie een bevestiging tekent voor het ontvangen van de kleding van dat betreffende team.
  20. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid, en/of het betreffende team.
  21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur in overleg met de kledingcommissie.

  DISCLAIMER

  ● v.v. Foreholte is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andere schade aan goederen.
  ● v.v. Foreholte is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen
  ● v.v. Foreholte draagt geen zorg voor de opslag van geluidsinstallaties en andere waardevolle spullen en is daar ook niet verantwoordelijk voor.

  MELDEN NIET CORRECT GEDRAG 

  Iedereen die zich stoort aan gedrag dat niet volgens de regels is, kan dit melden bij:
  ● De trainer/leider/aanvoerder/coördinator
  ● Via het meldingsformulier van de Commissie Veilige Elsgeest
  ● De vertrouwenspersoon Marjoleine Mosselman via vertrouwenspersoon@foreholte.nl

  Uw melding zal met zorg worden afgehandeld. Wanneer u een melding doet bij de Commissie Veilige Elsgeest respectievelijk de vertrouwenspersoon zal contact met u worden opgenomen over de verdere afhandeling. Zo nodig worden daarover met u afspraken gemaakt.