• Bij het lidmaatschap van een vereniging hoort ook het betalen van de jaarlijkse contributie.  Met elkaar dragen we, via de contributie en via onze inzet als vrijwilliger, gezamenlijk de lusten en de lasten van VV Foreholte. De contributie betreft allereerst een vaste leeftijdsafhankelijke lidmaatschapsbijdrage. Daarnaast wordt voor verschillende (leeftijds)categorieën een kledingbijdrage berekend. Voor verdere achtergrond van de contributie verwijzen wij u naar deze pagina.

  Facturatie en betaling
  De verzending van de facturen voor seizoen 2023/2024 zal in de week van 18 september plaatsvinden. De automatische incasso (korting € 5) staat gepland op vrijdag 29 september. Kiest u voor een handmatige overboeking dan verwachten we dat u uiterlijk per 18 oktober 2023 de contributiefactuur betaalt. De afgelopen jaren hebben onze leden een zeer goed betalingsgedrag laten zien en hebben we met elkaar gezorgd voor een gezonde financiële basis. We willen u bij voorbaat hartelijk danken voor een snelle betaling van de contributiefacturen!

  Kledingbijdrage
  VV Foreholte heeft een kledingplan opgesteld waarbinnen een kledingpakket in bruikleen wordt gegeven aan de leden die onder het kledingplan vallen. De jaarlijkse kledingbijdrage is onderdeel van de contributie en wordt tegelijk met de contributie in rekening gebracht. Voor verdere achtergrond van de kleding verwijzen wij u naar deze pagina.

  Subsidies en bijdragen contributie
  Binnen de Gemeente Teylingen zijn er mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van subsidie of bijdrage van de contributie. Kijkt u eens op:
  - https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-inkomen-en-schuld/jeugdfonds-sport-en-cultuur
  - https://kieseenclub.nl/
  - https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-inkomen-en-schuld/sport-en-cultuurregeling-volwassenen

  Daarnaast zijn er zorgverzekeraars die (een deel van) de contributie vergoeden. Kijkt u hiervoor o.a. in uw eigen zorgpolis.

  Betalingsregeling
  Indien het niet mogelijk is om de contributie voor de uiterste betaaltermijn te betalen, dan zijn we altijd bereid om in overleg tot een goede betalingsregeling te komen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich richten tot:
  - Ledenadministratie: ledenadministratie@foreholte.nl  
  - Penningmeester Raymond Booms: penningmeester@foreholte.nl

  Financiële ondersteuning
  Vanaf seizoen 2022/2023 heeft VV Foreholte in samenwerking met ING een financieel contactpersoon die gezinnen kan helpen met het aanvragen van de juiste (lokale) regelingen.  
  Deze contactpersoon is Lex Dekker en hij is te bereiken via lex.dekker@ing.com.

  Automatische incasso
  Een groot deel van de facturen wordt inmiddels geïnd via automatische incasso en dat bespaart voor de verdere afhandeling veel tijd. Op de contributiefactuur leest u of u al gebruik maakt van de automatische incasso.

  Heeft u geen automatische incasso? Vul het incassoformulier hier in. Dan profiteert u nog dit jaar van de incassokorting van € 5 per lid.
   
  Verhuizing, adreswijziging of ander emailadres?
  Wellicht bent u afgelopen jaar verhuisd of verwacht u binnenkort te gaan verhuizen. Ook is het mogelijk dat u facturen liever op een ander emailadres ontvangt.
  Geef alle adreswijzigingen door op deze pagina.

  Verdere vragen
  Heeft u geen email ontvangen of heeft u een andere vraag over de contributie dan kunt hiervoor een email sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@foreholte.nl