Ons telefoonnummer is (0252) 210 751

Waarden & Normen Commissie

Contact formulier

Waarden & Normen Commissie
 
Introductie
Sinds een aantal jaren voert V.V. Foreholte een actief beleid met betrekking tot waarden en normen. De Waarden- en Normen Commissie (W&NC) is belast met de uitvoering hiervan.
Deze commissie functioneert op basis van het waarden- en normenstatuut dat door de Algemene ledenvergadering van V.V. Foreholte in mei 2011 is bekrachtigd.

De W&NC heeft twee hoofdtaken:

- voorlichting geven over het waarden- en normenbeleid van de vereniging
- het bestuur adviseren over te nemen maatregelen bij overtredingen van het waarden- en normenstatuut.

De voorlichting is gericht op alle geledingen binnen de vereniging, dus spelers, ouders van jeugdspelers, supporters, trainers, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden en overige vrijwilligers. Dit kan door het bijwonen van bijeenkomsten, informatie op de website, in nieuwsbrieven, etc. Nadruk ligt daarbij op de gedragsregels van de vereniging die als een beknopte samenvatting van het statuut kunnen worden beschouwd.

Daarnaast heeft de W&NC een belangrijke rol bij incidenten. Deze kunnen met behulp van het meldingsformulier bij de commissie worden gemeld. De W&NC functioneert in die gevallen als een strafcommissie waarin zaken in behandeling worden genomen en vervolgens een advies wordt gegeven naar het hoofdbestuur over te nemen maatregelen. Eenieder die vindt dat de afgesproken waarden en normen worden overtreden en dat dit melding verdient, wordt opgeroepen dit ook te doen. Wij allemaal hebben de plicht waarden en normen te hanteren en het recht anderen daarop aan te spreken.

Maar positieve aandacht voor waarden en normen heeft prioriteit. De W&NC is daarin voortdurend op zoek naar nieuwe instrumenten en ideeën. Vandaar ook de oproep aan u om hierin mee te denken en suggesties aan te dragen. Wij staan hier nadrukkelijk voor open.

De W&NC bestaat per 1 januari 2014 uit:

- Caroline Dangerman (bestuursgedelegeerde)
- Duncan de Groot
- Paul Jochemsz
- Rob van der Klugt
- Ronald Tesselaar
- Theo van Werkhoven (secretaris)
- Theo van der Zwaan (voorzitter)